Varlık Barışı Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet vb. 31/12/2019 Tarihine Kadar Türkiye’ye Getirilen Varlıkları Serbestçe Tasarruf Edebilecek.

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 1 seri no.lu Genel Tebliğ yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

19/07/2019 Tarihli ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

– 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’unu bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alabilme imkanı getirilmiştir.

– 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90 ıncı maddeyle,

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkların serbestçe tasarruf edilebilmesine,

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesine,

• Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine imkan tanınmıştır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında vergi ödenecektir.

– 20 nci maddesiyle, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklilerle; yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 50 TL olarak belirlenmiş ve bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş, ayrıca çıkış başına alınacak harcın 15 Türk Lirasını aşan kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, 01/08/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »