Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Olan Alacaklardan Mahsubu

Tarih   : 11.03.2022

Sayı      : 2022-019

Konu   : Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu
İdarelerinden Olan Alacaklardan Mahsubu

 

Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin doğan alacaklarından mahsubuna imkan
tanıyan 77 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 5 Mart 2022 tarihli ve
31769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ile kamu alacaklısının ödemesi yapılıncaya kadar, kamuya olan borçlar
nedeniyle mağduriyet yaşanmaması, ihaleye katılımlarında aksaklıkların oluşmaması için
kamu borç ve alacaklarında mahsuplaşma imkanı sağlanmıştır.

Hak sahibine ait hakkedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak
sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan
kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilir.

 

Mahsup İşlemleri

5 Mart 2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliği (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat
Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu)’nde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin
mahsubuna ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Merkezi Yönetim kapsamındaki 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından yapılacak hak ediş ödemelerinde;

– Hak sahiplerinin, ödeme beklenmesi kaynaklı gecikme nedeniyle verginin zamanında
ödenmemesinden kaynaklı oluşan gecikme zammı ödemesi ve vergi borcu nedeniyle
kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmakla
birlikte,

– Hak sahibine ait hakkedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar,
hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara
kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme
gerçekleştirilebileceği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

77 sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile;

– Hak sahibine ait hakkedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar,
hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara
kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme imkanı
sağlanacaktır.

– Vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi
tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep
edilebilecek olup, bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de temin
edilebilecektir.

– Harcama birimince, mevcut veya temin edilecek ödenek karşılığında, hakedişin vergi
borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için
oluşturulacak ödeme emri belgesine, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tamamı
ve vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belge eklenilecektir.

– Mahsuba konu ödeme işleminde, faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi halinde,
harcama birimince, e-faturanın kâğıt çıktısı alınıp, yetkilendirilmiş görevli tarafından
Bu e-fatura elektronik imzalı aslı ile aynıdır” ibaresine yer verilir ve hak sahibinin
vergi borcunun mahsubunda kullanılacağına ilişkin şerh düşülerek imzalanmalıdır.

– Mahsuben yapılan vadesi geçmiş vergi borcu tahsilatı, genel bütçe kapsamındaki
idarelerde hesaben; genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde ise nakden ilgili vergi
dairesine gönderilecektir.

Saygılarımızla.

 

Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. Sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
Kaynaklar: Türmob.org.tr, Resmigazete.org.tr

 

Translate »