Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Tarih   : 29.03.2022

Sayı      : 2022-020

Konu : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

 

29/03/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler konuları itibarıyla şöyle özetlenmiştir.

 

KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Kararın 1 inci maddesinde, mevcut durumda konutlara uygulanan KDV oranının tespitinde esas alınan büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama ve yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değerini dikkate alan kriterler kaldırılmıştır.

Kararın 4 ve 9 uncu maddelerinde yapılan düzenleme ile de konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek, konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, 150 m2’nin üzerindeki kısımları içinse %18 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 oranında uygulanmakta olan KDV oranı korunmuş, bu konutlarda da 150 m2’nin üzerindeki kısımlar için %18 oranında KDV uygulanması karara bağlanmıştır.

KDV oranlarına ilişkin düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu Kararın 10 uncu maddesinde düzenlenmiş ve Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Kararın 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile halihazırda % 18 oranında KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.

SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDANLARDA KDV ORANI

Kararın 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile mevcut durumda ismen sayılarak belirlenmiş sertifikalı tohum ve fidan teslimlerinde % 1 oranındaki KDV uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve KDV oranı %1’e indirilmiştir.

 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE KDV ORANI

Kararın 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce kullanılmış araç (binek otomobil ve traktör) teslimlerinde oluşan karları esas alarak belirlenen özel matrah üzerinden hesaplanan KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir.

DENİZ ARAÇLARINDA KDV ORANI

Kararın 5 inci maddesinde, halihazırda teslimleri %1 oranında KDV’ye tabi olan Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

TIBBİ CİHAZLARIN KDV ORANI

Kararın 6 ncı maddesinde, Gümrük Tarife Cetvelindeki GTİP numaralı esas alınarak %8 oranında KDV uygulanan tıbbi cihazların kapsamında düzenleme yapılarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmış ve tüm tıbbi cihazların teslim ve kiralanmasında KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANI

Kararın 7 nci maddesinde, yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8’e indirilmiştir.

 TARIM MAKİNELERİNDE KDV ORANI

Kararın 8 nci maddesinde, GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %8’e indirilmiştir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ, BEBEK BEZLERİ GİBİ ÜRÜNLERDE KDV ORANI

Kararın 9 uncu maddesinde;

 • Sabun,
 • Şampuan,
 • Deterjan,
 • Dezenfektanlar,
 • Islak mendil,
 • Tuvalet kağıdı,
 • Kağıt havlu,
 • Kağıt mendil ve peçete
 • Bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. (9619.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar)

Ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

 

29 Mart  2022 tarihli  ve  31793  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 5359sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile I ve II sayılı listelerde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin aşağıda yer alan altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 2’nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (I) sayılı listenin “B DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün  11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(I) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 olarak belirtilen vergi oranı ile,
 2. b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde%18 vergi oranı uygulanır, ibareleri kaldırılmıştır.

(II) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8 olan vergi oranı ile,
 2. b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18 vergi oranı uygulanır, İbareleri kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 2– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “(B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar,”

MADDE 3– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “(B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer alan “(İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.)” cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 4– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “(B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11 inci sırasında yer alan “Net alanı 150 m2,ye kadar konut teslimleri” ibaresi “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2,ye kadar olan kısmı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “(B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19 uncu sırasında yer alan aşağıdaki bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.

(2017/9759 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 03/02/2017) Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri,

MADDE 6– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 22’nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“22- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,”

MADDE 7– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 242’üncü sırasında yer alan “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 28 inci sırasındaki tabloda yer alan “8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları” satırı “84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar” olarak değiştirilmiş ve tablonun sonuna 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıdaki sıraları eklenmiştir.

8418.69.00.99.19 Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları)
8433.60.00.00.00 Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar

 

MADDE 9– Aynı Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

“35- Konutların net alanının 150 m2, ye kadar olan kısmı,

36- Arsa ve arazi teslimleri,

37- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,

38- 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan mallar,”

MADDE 10– Bu Karar, yayımını izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4’üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 11– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.    

 Saygılarımızla.

 

 Vahit MENTER

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş denetçi

 

 

 

 

 

Kaynaklar: Resmigazete.org.tr, Gib.gov.tr

Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. Sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
Translate »