Korona Virüsü Covid-19 Nedeniyle Alınan Vergi Ve İş Mevzuatı İle Diğer Hukuki Düzenlemeler

Sirkülerin Konusu: Korona Virüsü Covid-19 Nedeniyle Alınan
Vergi Ve İş Mevzuatı İle Diğer Hukuki Düzenlemeler

Ülke genelinde (COVID-19) kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevleri ile ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi, iş mevzuatı yönünden yapılan düzenlemeler ve diğer bu sirkülerimizde yer verilmiştir.
Saygılar
Vahit MENTER
Yeminli Mali Müşavir

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs salgını 11.03.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen ve ülkemizde de kısa bir süre içerisinde hızla yayılan (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi, ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi, iş mevzuatı yönünden yapılan düzenlemeler ile diğer hukuki ve ekonomik tedbirler kapsamında bir çok alanda düzenlemeler yapılmıştır.
(COVID-19) kapsamında yapılan bu düzenlemelerin usul ve esasları ile uygulanması konusunda gerekli açıklamaların konular itibari ile sınıflandırılarak sunulmuştur.
Vergi Düzenlemeleri
1) Gerçek kişilerin tarafından 30 Mart tarihine kadar verilmesi gereken Ticari, Zirai, Serbest Meslek Kazançlarına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin birinci taksitlerinin ödenme süresi 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır.

2) Katma Değer Vergisi mükelleflerimiz tarafından Şubat 2020 dönemine ait 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süresi ile beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödenme süresi 24 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır.

3) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunan tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (Ek-1)

Ayrıca; Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden muhtasar, KDV vergileri ile SGK primi ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi ödeme süresi uzatılmıştır.

4) Bilanço Usulüne göre defter tutan vergi mükelleflerinin, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5) E-Defter kapsamında olan mükelleflerin, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

6) Turizm faaliyetleri mükellefleri için 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen konaklama vergisinin yürürlüğü 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.

7) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltma önlemleri kapsamında, geri kazanım katılım payının beyan süresinde ve ödemelerinde ertelemeye gitti. Buna göre; 2020 yılı için 3’er aylık dönemler halinde verilmesi gereken beyannameler, 6 aylık dönemler halinde verilecek.
Birinci dönem Ocak-Haziran, ikinci dönem Temmuz-Aralık aylarını kapsayacak. Beyannameler, 2021 yılından itibaren üç aylık dönemler halinde verilecek. Şu ana kadar verilmiş Ocak-Şubat beyannamelerine göre tahakkuk etmiş ödemeler ise 31 Temmuz 2020’ye kadar yapılacak.

8) İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ile Motorlu araçların muayeneleri yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

9) Vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin, 10.04.2020 tarihine kadar İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.

10) Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları

11) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde (1 Nisan 2020-30 Haziran 2020) tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir.

Çalışma Hayatına Dair Düzenlemeleri

1) Kısa Çalışma Ödeneği; İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi yönünde karar alınmıştır. 7226 sayılı Kanun ile de Korovirüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularında birtakım kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca kısa çalışma ödeneyi desteği verilen işçilerin 6 ay süreyle iş akdini fesih edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından 22.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23.03.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılabileceği duyurulmuştur. Kısa Çalışma ödeneği ile çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlanacak.

Kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (“İŞKUR”) İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. (EK-2)

2) İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına artırma konusunda yetki verilmiştir. Bu kapsamda Korona virüs İş Kanunu 64/1 kapsamında zorlayıcı neden olarak değerlendirilmiştir. İş Kanunu’na göre zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren dört aya kadar bu çalışılmayan süreler için telafi isteyebilecektir. Bu çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmeyecektir.

3) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıda yer alan Geçici 80 inci madde eklenerek, 2020 yılı Ocak-Aralık ayları için koşulları sağlayan işverenler için yine koşulları sağlayan sigortalı çalışanlarının toplam prim ödeme gün saysının 2.50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Bu düzenleme 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Finansal Sisteme Dair Düzenlemeler
1) Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. Salgın nedeniyle nakit dengesi bozulan firmaların bankalara olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin üç ay ötelenmesiyle firmalar bu dönemde ekonomik açıdan daha rahat edebileceklerdir.

2) İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği sağlanacaktır.

3) Koronavirüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.

4) Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar Türk Lirası’ndan 50 milyar Türk Lirası’na çıkartılarak kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

5) Perakende sektörünü etkileyecek önlemler arasında giren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (“AYD”) açıklaması uyarınca, yukarıda bahsedilen 18.03.2020 tarihli TC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi kapsamında, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alınmıştır. Yine bu tavsiye kararının alındığı belirtilen açıklamada, açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketine ilişkin, AVM kiracılarına da gerekli kolaylıkların sağlanacağı belirtilmiştir.

6) Esnaf ve sanatkârlardan, yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbanktan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.

Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecektir. Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır.

7) Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.

8) Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

9) İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak.

10) Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.

11) Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

12) Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak.

13) KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek. KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacakları ertelendi. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemeleri 3 ay öteleniyor.
İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının öteleniyor, buna göre vade sayısı değişmeyeceği gibi herhangi bir yasal faiz de alınmayacak.

14) Türk Eximbank Kredileri;

a) Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır.

b) Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır.

c) Türkiye’nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

d) Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

TTK ile Hukuki İşlemlere Dair Düzenlemeler
Genel Kurul Tarihinin Ertelenmesi; Türk Ticaret Kanunun Genel Kurulların yapılmasına dair düzenlemeler kapsamında 31.Mart tarihine kadar “Anonim ve Limited” şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine imkan tanındı. Bu kapsamda genel kurul tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında 30.06.2020 tarihinde ertelendi.

Şirket esas sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine müsaade edilmiştir.

Hukuki İşlemlere Dair Düzenlemeler

1) İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması: 2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (“Karar”) 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yayımlanmış olup Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar kapsamında; Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, 22.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bu kararla, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan’a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak. Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir. Aksi halde, 1 Mayıs’tan itibaren icra iflas işlemleri devam edecek.

2) Duruşma ve Keşiflerin Ertelenmesi: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (“HSK”) Genel Sekreterliğince yargı mercilerine iletilen tavsiye niteliğindeki kararda; “Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi” hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından alınan 17.03.2020 tarihli karar ile; “hukuk daireleri ve mahkemelerince ertelenen duruşma ve keşiflere ilişkin tebligat giderinin gider avansından; yeterli gider avansının bulunmadığı dosyalar ile tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere suçüstü ödeneğinden karşılanması hususunda” karar alınmıştır.

3) Arabuluculuk Toplantılarının Telekonferans İle Yapılması: Arabuluculuk Daire Başkanlığı (“Daire Başkanlığı“) 16.03.2020 tarihli duyurusu ile başlamış ve devam eden arabuluculuk süreçlerinde telekonferans yönteminin tercih edilmesini, yeni başlayanlardaysa toplantı gününün yasada belirtilen sürelerin sonuna doğru verilmesini ve bu toplantıların da telekonferans yoluyla yapılmasını önermiştir.

İş Hayatına Dair Diğer Düzenlemeler
1) Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanınan muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.

2) Tapu İşlemlerinin Online Yapılması: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile 18.03.2020 tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak olan başvuruların, kurulan Web-Tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr), işlem (randevu) talepleri ise (yabancı uyruklu kişiler dahil) Alo-181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online yapılması sağlanmıştır.

Web-Tapu sistemi ile Tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabilmekte ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilerek yalnızca ıslak imza atmak için müdürlüklere gidilmesi gerekecektir. Yine bu sistem aracılığıyla malik kişi, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebilmekte veya verdiği yetkiyi kaldırabilmektedir. Web-Tapu sistemi ile tapuya bizzat gidilmeden taşınmazlara işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilmekte veya beyanını kaldırılabilmektedir. Öte yandan sistem üzerinden Tapu Senedi, Tapu Kaydı gibi belgeler alınabilmektedir.

EK-1
MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI
1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri
Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar
2. Demir Çelik ve Metal Sanayii
Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi, çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş),çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil),alüminyum imalatı (işlenmemiş halde), kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı (işlenmemiş halde), çinko imalatı (işlenmemiş halde) gibi demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı
3. Otomotiv
Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayii
4. Lojistik-Ulaşım
Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri, havaalanı işletmeciliği, hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri
5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler

6. Konaklama
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri, kaplıca, ilıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler
7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler, dönerci, pizzacı, dondurmacı, çorbacı vb.
8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
Doğal pamuk elyafının imalatı, doğal yün ve tiftik elyafının imalatı, suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi, kot kumaşı imalatı, pamuklu dokuma kumaş imalatı, keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş imalatı, havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı gibi kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalatı ve satışı
9. Etkinlik ve Organizasyon
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri ile halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
10. Sağlık Hizmetleri
İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri
11. Mobilya İmalatı
Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb.’leri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer gibi mobilyaların imalatı
12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı
Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler

13. İnşaat
Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, sıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri
14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı
15. Araç Kiralama
Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması
16. Basılı Yayın ve Matbaacılık
Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler
17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı
Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin tamamı

EK-2
EKSİK ÇALIŞMA ÖDENEYİ YASAL DÜZENLEME
7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 41. MADDESİYLE
4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 41. madde eklenmiştir.
30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Eksik Çalışma Ödeneği Başvuru Formları Ve Ekleri Ayrıca Gönderilmiştir.

7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN İLGİLİ MADDELERİYLE YAPILAN DÜZENLEMELER

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren

30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »