İhraç kayıtlı alınan malların aynen ihraç edilmemesi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-ÖTV 5 GENEL-1368

28/08/2013

Konu

:

İhraç kayıtlı alınan malların aynen ihraç edilmemesi.

            İlgi kayıtlı talep formunda, gerek ihraç kayıtlı gerekse katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) ödenerek satın alınan kullanılmamış araçların; motor, şasi ve karoser olarak parçalanıp ihraç edilmesi ile serbest bölgeye yurtdışından getirilen araçların da parçalanıp ihraç edilmesi durumunda imalatçı mükellef açısından tecil-terkin işlemleri ile ödenen KDV ve ÖTV nin firmanıza iade edilip edilmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

            1.Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından

           3065 sayılı KDV Kanununun;

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği,

            11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,

            16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümleri uygulanan malların tesliminin vergiden istina olduğu,

            32 nci maddesinde, Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği,

            hükme bağlanmıştır.

            27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “7-Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanması” başlıklı bölümünde; imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, imalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı malın, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanmayacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, ihraç kayıtlı olarak satın aldığınız araçların, motor, şasi ve karoser gibi parçalara ayırılarak ihraç edilmesi durumunda, söz konusu araçların alımında Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

           KDV ödeyerek satın aldığınız kullanılmamış araçların motor, şasi ve karoser gibi parçalara ayrılarak söz konusu araç parçalarının Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında ihraç edilmesi halinde  bu araçlar için yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

           Yurtdışından serbest bölgeye getirilen mallar için ithalat hükümleri uygulanmadığından bu işlem KDV ye tabi olmayacak, serbest bölgeden yurtdışına gönderilen mallar için ihracat hükümleri uygulanmadığından bu işlem Kanunun 11/1-a maddesindeki ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmeyecektir. Öte yandan, yurtdışından serbest bölgeye getirilen araçların olduğu gibi veya parçalarına ayrılarak serbest bölgede teslimi Kanunun 16/1-c maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

             2.Özel Tüketim Vergisi Kanunu Açısından

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1/1-b bendiyle, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması koşuluyla vergiden müstesna olduğu, 2 nci fıkrasında ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV nin ihracatçıya iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Yurt dışındaki müşteri tabiri ise; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade etmektedir.

            Buna göre, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan ve niteliği değiştirilmeden (olduğu gibi) ihraç edilen mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın maliyetine dahil edilmiş olan ÖTV iade edilemeyecektir.

            Öte yandan ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulanması öngörülmüştür. Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. Bu durumda ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların olduğu gibi ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, ÖTV mükellefinin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bu bağlamda, ihraç edilmek üzere gerek ÖTV ödenerek gerekse ihraç kayıtlı olarak satın alınan araçların, motor, şasi ve karoser gibi parçalara ayrılarak söz konusu parçalarının ihracatının yapılması durumunda; ihraç edilen mallar, ihracatçının satın aldığı mallarla aynı mallar olmadığından, bahse konu araçlar için yüklenilen ÖTV nin iade edilmesi veya ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamındaki işlemlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Yine aynı Kanunun 7/7 nci maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük Antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümleri uygulanan malların tesliminin vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ÖTV Kanununun 7/7 nci maddesi uyarınca serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV den istisna edildiğinden, yurt dışından serbest bölgeye getirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlar serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar kapsamında olduğu sürece bu mallara ÖTV uygulanmayacaktır. Bu durumda söz konusu mallar olduğu gibi ihraç edilse bile vergi iadesine konu olmayacaktır.

            Bununla birlikte bahse konu mallar serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar kapsamında değerlendirilmezler ise yine parçalarının ihracı durumunda bahse konu araçlar için yüklenilen ÖTV nin iade edilmesi mümkün olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »