Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapılan Düzenlemeler.

Tarih   : 21.04.2022

Sayı      : 2022-023

Konu   : Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapılan Düzenlemeler.

 

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna Göre;

1) 5651 sayılı Kanun kapsamında reklam yasağı getirilenlere verilen reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından gider olarak indirilemeyecektir (Madde 1, 24 )

 

2) Ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere

istinaden yürüten hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin elde ettikleri gelirler, serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecektir. (madde 2)

 

3) Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken belgeler Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanabilecek ve bu belgeler vergi dairesi

tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacaktır (madde 3)

 

4) Kaçakçılık suçları ve cezalarına ilişkin olarak ceza süreleri artırılırken, soruşturma ve kovuşturma aşamasında belirli koşulların varlığı halinde ceza sürelerinde indirim yapılmaktadır.

 

Vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmakta, üç yıla kadar olan cezalar 5 yıla, beş yıla kadar olan cezalar 8 yıla kadar çıkarılmaktadır.

 

Ayrıca maddede yer alan suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine olanak sağlanmaktadır. (madde 4, 6 )

 

5) Vergi kaçakçılığı suçunun, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacaktır (madde 5).

 

Maddede yer alan suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.  Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, yine bu kapsamda suç sayılmaktadır.

6) Yabancılara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi istisnasının koşullarından birisi olan gayrimenkulün elden çıkarılmamasına ilişkin süre bir yıldan üç yıla çıkarılmaktadır. (madde 10).

 

Buna göre; istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkarandan tahsiline hükmedilmektedir.

 

7) İmalat sanayine turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olmasına ilişkin süre 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve turizme yönelik yatırım teşvik belgeleri de kapsama alınmaktadır (madde 11).

 

8) Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt

araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere, bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve

yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir (madde 12).

 

9) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirleri kurumlar vergisinden istisna edilirken, alt yapı gayrimenkul yatırım ortaklarının kazançları kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır (madde 22).

 

10) Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır (madde 23) .

 

11) Bankalar, Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları üzerindeki kurumlar vergisi oranı 2022 yılından itibaren 25’e çıkarılmaktadır (madde 25, 26).

 

Saygılarımızla.

 

 

Vahit MENTER

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş denetçi

 

 

 

 

 

Kaynaklar: Resmigazete.org.tr         

Translate »