Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona
Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere, 29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un 1’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici Madde 33
uyarınca vergi mevzuatına göre hazırlanan 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon
düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi
tutulacaktır.
Bu kapsamda uygulama birliğini sağlamak amacıyla finansal tabloların
enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bir yol haritası
belirlenmiştir:
1) Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin
Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) uygulayan işletmelerin 31 Aralık
2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal
tablolarının “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon
etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir.
2) Kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da
kuruluşlar TMS 29 ya da BOBİ FRS’deki hükümlerin uygulanmasına yönelik
olarak yukarıdaki öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebilirler.
Kamuoyuna duyurulur.

Translate »