1 Mart 2022 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Fatura Hadleri Yeniden Düzenlemiştir.

Tarih   : 10.03.2022

Sayı      : 2022-018

Konu   : 1 Mart 2022 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Fatura Hadleri Yeniden Düzenlemiştir.

 

535 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik e-belge uygulama
zorunluluğu hadleri ve özellikli durumları hakkında açıklamalar bu sirkülerin konusunu
teşkil etmektedir.

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535 Sıra Nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan bazı değişiklikler şöyledir;

1. E-Arşiv Fatura Limiti
01.03.2022’den itibaren e-arşiv fatura düzenleme limiti;
• Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturada 5.000 TL iken 2.000 TL olarak
• Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturada ise 30.000 TL iken 5.000 TL
olarak yeniden düzenlenmiştir.

2. Yıllık Ciroya Göre E-Fatura Limiti
Tüm sektörlerde geçerli olan 5 milyon TL brüt satış hasılatı elde edenler e-faturaya
tabi idi. Bu limit 2021 yılı için 4 Milyon TL’ye 2022 yılı için 3 Milyon TL’ye
düşürülmüştür. Bu nedenle 3 milyon TL ve üzeri brüt hasılat elden mükellefler E-fatura olmak zorundadırlar.

3. Yıllık Ciroya Göre E-İrsaliye Limiti
509 Nolu tebliğ gereğince, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap
döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu
tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini tebliğinin ilgili bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı
kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

526 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile 25 Milyon TL olan yıllık brüt satış hasılat limiti 2021
yılı ve sonraki yıllar için 10 Milyon TL olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle
2021 yılı mali yılında 25 milyon TL’nin altında, 10 milyon TL ve üzerinde hasılat elde
eden mükelleflerin Temmuz ayından itibaren, düzenleyecekleri irsaliyeleri e-İrsaliye
olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

4. İnternet Sitelerinde Mal ve Hizmet Satışında E-Fatura Limiti
• İnternet sitelerinde mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler (e-ticaret)
için e-fatura limiti 2020 ve 2021 yılında 1 Milyon TL, 2022 yılında 500 Bin TL
brüt hasılat olarak düzenlenmiştir.

• Otel işletmelerinde ise hasılat limiti olmaksızın e-fatura uygulamasına
geçilecektir.

Saygılarımızla.

 

Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. Sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
Kaynaklar: Türmob.org.tr, Resmigazete.org.tr

 

Translate »